Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

falkaa
19:55
4079 1d15 390
Reposted fromnyaako nyaako viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
19:55
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
19:54

seriale i filmy oglądamy m.in. dlatego, że są w nich sceny których brakuje nam w życiu.

Reposted fromataga ataga viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
falkaa
19:51
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
19:51
7398 d009 390
Reposted frombrumous brumous viasweetnothingg sweetnothingg
19:26
8077 e051 390
Reposted fromkimik kimik viasurpriseme surpriseme
19:11
4663 235d 390
Reposted fromdivi divi viasurpriseme surpriseme

September 22 2017

21:28
2308 8d8b 390
Reposted fromunco unco viasweetnothingg sweetnothingg

September 17 2017

falkaa
16:15
falkaa
16:15
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
falkaa
16:14
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viabutterfly94 butterfly94
falkaa
16:12
9006 17dd
Hurricane Irma, Miami.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabutterfly94 butterfly94
falkaa
16:12
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabutterfly94 butterfly94
falkaa
16:12
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
16:11
falkaa
16:10
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viamental-cat mental-cat
16:10
7400 89aa 390
Reposted frompussyporn pussyporn viamental-cat mental-cat
16:10
6673 697e 390

theraichujesus:

annethecatdetective:

This little girl is going places.

image

Reposted fromekelias ekelias viamental-cat mental-cat
falkaa
16:10
5079 8d79 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamental-cat mental-cat
falkaa
16:09
Reposted fromFlau Flau viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl