Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

falkaa
11:35
7533 d3ea 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwariowalam zwariowalam
falkaa
11:34
6550 1678 390
Reposted fromSanthe Santhe viaYSoSerious YSoSerious
falkaa
11:33
2304 6002 390
Reposted fromkarahippie karahippie viauska12115 uska12115
falkaa
10:46
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
falkaa
10:46
9439 75e8 390
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
10:45
falkaa
10:44
falkaa
10:44
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
10:44
9970 eaac 390
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
10:44
1282 46b8 390
Reposted fromregcord regcord viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
10:42
5308 0658 390
Reposted fromwwannie wwannie viaheartbreak heartbreak
falkaa
10:42
8349 42d7 390
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaheartbreak heartbreak
falkaa
10:40
5460 be90 390
Reposted fromdoomedman doomedman viascorpix scorpix
falkaa
10:39
9412 a13a 390
Reposted fromOFFka OFFka viascorpix scorpix
falkaa
10:39
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viascorpix scorpix
10:39
0341 e684 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viascorpix scorpix
falkaa
10:39

June 21 2018

falkaa
12:01
falkaa
12:01
11:59
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl